pc6????????°???????????·?????ר?????????? pc6?×??|?í??·??à|||pc6??????|????°?|????????

?±?°???????×??mac?????í??°ì???í?? ?ú Pages Mac°? V8.0

????·??à ??·??í?? °ì???í?? ???????? ????/???ú ·????í?? ?§?°?í?? ???????í ?????¨?? mac????·¨ ???§?í?? ?????§?? ??×??í?? ?????í??

×???×???????????Pages Mac°?V8.0Numbers excelV6.0WPS PPT Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS Word Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS Excel Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS Office 2019 Mac°?V1.0.0(1293) beta5?????ó??Mac°?V3.0.1WPS Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS Office 2019 Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS Word Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS PPT Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS Excel Mac°?V1.0.0(1293) beta5???è???òmac°?V7.3.2.5491Office2011 for mac?????ò??°???ê?PDF?????÷Mac°?V3.1.0.0111

???????à??????Pages Mac°?V8.0Numbers excelV6.0WPS Mac°?V1.0.0(1293) beta5WPS Office 2019 Mac°?V1.0.0(1293?????ó??Mac°?V3.0.1Ulysses Mac°?V15.2Onenote Mac°?V16.23powerpoint for macV16.23????°?Excel for macV16.23????°?Word for macV16.23????°?Calibre for macV3.40.1PDFpenPro for macV10.2.2Remote Mouse Mac°?V2.907ClearviewV2.2.0CotEditor for macV3.7.0????±êMac°?V3.10.3Magic Number Mac°?V2.8.12Notebooks Mac°?V1.4.4NeoOffice for macV2017.14Apache OpenOffice Mac°?V4.1.6LibreOffice Mac°?V6.1.3.2textmate mac°?V2.0.rc.13???è???òmac°?V7.3.2.5491Deckset Mac°?V2.0.8Manico Mac°?V2.4.7BookReader Mac°?V5.13PCalc?????÷Mac°?V4.5.7

Pages Mac°?

??????????5 ·?

??????????

???????à????°ì???í???ü????2019/4/4?ó????307.6M°?±???V8.0???????ò?????????¨??Mac 10.13+?§???? ????

?í???é???à???????à???????????????í??????

???ú??????°ì???í?? ??×÷ ???? °ì??

????Pages for mac??????°ì???í???××°iWork??????????,???????ò???×??????×????í????????°????????ò???ü??°??ú?????±??×÷???ê??????????????????±??í×÷?????????è??????

?í??????

?????¨?? Mac °? Pages ??×????í?÷?????è??????·????????????????¨???????????????????? Apple ?è??????°??????????????¨??????±¨??????×??é?????ú????±¨?????????ò????????°×??????×????????è???????????á???í?????????°??????±í????×????????ú×????????ú×???????±ê×??ì?é×÷?·??

?????¨?????? iCloud???????á?????ù?????è±???±????ü?????è?ú?????±??×÷???????????????????? Mac??iPad??iPhone ?ò iPod touch ?????????? PC ?????±?????¤×÷??

Pages Mac°?

?????????????±??×÷

????• ?è?ú?????±??×÷?????????????????????±???????í????

????• ?? Mac??iPad??iPhone ?? iPod touch ???±?????? Pages ???????¨????×÷??????PC ???§????????????×÷

????• ?????ò?????¨???????í????

????• ???????á?????é???±?°????????????

????• ?é??????????±ê???ú×??????ù×???±à??

????• ???????????? iCloud ?ò Box ????????

?????ì??????

????• ???? 70 ?? Apple ?è??????°??????????????±???¨??????±¨??????×??é?????ú???¨??????±¨??????

????• ?ì??·?????×?????????±í??????±í?????í????

????• ??????±à?? Microsoft Word ??????????±?????

pages for mac

???????¨????????

????• ???????????ù????×????????í?è??????

????• ??????×????? 500 ?à????±à??????×?????????

????• ?????????????÷????????????????????

????• ?í???????????????????????é????????????

????• ???¨???? iBooks ?????í?????????????? EPUB ???é

pages for mac

???????????¤??

????• ???????ó?????????í?¤????°ü?¨???± Alpha ??????

????• ?í???ú×??????????????°

????• ?????????ú×???±à???????±?í??±ê??

????• ?í???é?????á??????????????·????????í????·?

????• ?¤×÷?±?????é??????

????• ?ò?????????????????????è??????

????• ???¨??°????????????????????????????è??±???????

????• ?í??????????±??ò??????±??á???????????????í????

????• ???¨??×?????×????é??×???????

????• ???? LaTeX ?ò MathML ????·¨?í???ò?à?????§·???

????• ??·ì???? MathType* ?? EndNote*????????·???????????

Pages Mac°?

????iCloud

????• ???? iCloud???????á×????????? Mac??iPad??iPhone??iPod touch ?? iCloud.com ??

????• ?¨?? Mac ?ò PC ?????÷???? www.icloud.com ?????? iCloud °? Pages ????·?????±à??????

????• Pages ?????á???????ó×???????????

pages for mac

???????í×÷?·

????• ??????????????????·????????ü????????

????• ?¨?????????????ò????????????????·????ì?????á???????í×÷?·

????• ?? EPUB??Microsoft Word ?? PDF ????????????

????• ?????????ò???????????ò????°ü?¨????·??§???????ò?????????????ò???è??

????* MathType ?? EndNote ?è???????ò??EndNote ?????è?????????? Pages ?????§??????????????????

??????·??????????è???????????????è?§??????·?????×????à????????

????Pages ???????§?????????????????ò???? (CJK) ??±??????????????ú????±???

?ü??????

????• ?????????????????????±???ú???????????????ò??????±??ò???ü???ú????±???

????• ???????????????????á???????????ò???é??

????• ???? iCloud ??×??¨??×?????°?×??????????ù???è±???

????• ????°????????í????????????????????????

????• ?á??????×÷???í?????±????????

????• ??????×÷?±??????????±à????×é???ó??

?à??°?±?????

iPhone°?

Pages Mac°??à????°ì???í??
?ó????307.6M
°?±???V8.0

?é???ê?é????????
Mac°?

Pages Mac°??à????°ì???í??
?ó????307.6M
°?±???V8.0

?é???ê?é????????

?à??????

    ????????

Mac?????í??Mac??×÷?í??

????87??Mac?????í??????ר??

??×?????°ì?????????????????????ù?è???ó??×??????????ú?????????????¨???÷???÷?ù?????è±????????????????ú?????????¨?????ú??????????????°ì??????????±??????????à???à?????????§????????±??¨???ú????????????????

????ר???é???ü?à>>

Office 2016 for mac ????°?V16.23????°?1.66G / ?à?ú????[????] / 4.9????

Numbers excelV6.0208M / ?à?ú????[????] / 7.7????

?¨??OA???éMac°?2013????°?631KB / ?ò?? / 5.2????

Teambition for macV0.4.029.6M / ?ò?? / 8.0????

????IP?ó??°?for MacV2.17.9M / ?ò?? / 10.0????

Daylite for macV6.5.5133.6M / ?ò?? / 10.0????

????62??Mac??×÷?í??????ר??

??????????×÷?í????°??ú????×??????????????????????é???????????????????ü??????????×???????±?????????????±?????????????????????????????????????±ê???ò??°?±???·?????????±???±?????

????ר???é???ü?à>>

???ó±???for macV9.0.136.8M / ?ò?? / 6.4????

????±???for MacV2.7.181.1M / ?ò?? / 10.0????

Day One Mac°?V2.5.638.2M / ?ò?? / 6.5????

????????Mac°?V1.6.15.8M / ?ò?? / 10.0????

???í????±? Mac°?V10.87M / ?ò?? / 10.0????

?ó??Mac°?V2.23.9M / ?à?ú????[????] / 10.0????

???à????Pages Mac°?V8.0Numbers excelV6.0WPS Office 2019 Mac°?V1.0.0(1293?????ó??Mac°?V3.0.1Ulysses Mac°?V15.2Onenote Mac°?V16.23Calibre for macV3.40.1

?í??????
?? 16 ?? 1 PC6???? ·?±í??: 2018/10/1 13:59:50
Pages 下载之后怎么安装在没网的Mac上

?§??( 7 ) ????(????)

?? 15 ?? ???úPC6.COM PC6???? ·?±í??: 2016/7/2 11:27:45
谢谢

?§??( 12 ) ????(????)

?? 14 ?? ?ì?ò?ì?ò?°???ó?§ PC6???? ·?±í??: 2016/5/18 11:20:46
收下我的膝盖

?§??( 10 ) ????(????)

?? 13 ?? ???÷?à???ú?¨ PC6???? ·?±í??: 2015/7/12 22:58:21
感谢,特别感谢

?§??( 8 ) ????(????)

?? 12 ?? ??±?PC6.COM PC6???? ·?±í??: 2015/11/18 10:46:59
支持支持

?§??( 6 ) ????(????)

?? 11 ?? ?????????ú?¨ PC6???? ·?±í??: 2015/8/21 11:14:07
thanks

?§??( 8 ) ????(????)

?? 10 ?? CZ88.NET? PC6???? ·?±í??: 2015/9/5 11:32:07
大神,请收下我的膝盖,感谢

?§??( 8 ) ????(????)

?? 9 ?? ?????????¨ PC6???? ·?±í??: 2015/5/7 18:32:56
可是要如何更新呢?

?§??( 6 ) ????(????)

?? 8 ?? ?????????¨ PC6???? ·?±í??: 2015/4/25 17:18:54
在哪里下载啊?

?§??( 7 ) ????(????)

?? 7 ?? ???÷???à????ADSL PC6???? ·?±í??: 2015/3/23 7:44:21
太感谢了

?§??( 6 ) ????(????)

?é???ù??16??????>>

·?±í????

X???????·

Pages Mac°? V8.0(Mac App Store)

±???????????