pc6????????°???????????·?????ר?????????? pc6?×??|?í??·??à|||pc6??????|????°?|????????

?±?°???????×??mac?????í??°ì???í?? ?ú Pages Mac°? V7.3

????·??à ??·??í?? °ì???í?? ???????? ????/???ú ·????í?? ?§?°?í?? ???????í ?????¨?? mac????·¨ ???§?í?? ?????§?? ??×??í?? ?????í??

×???×???????????Grammarly Mac°?V1.5.47Calibre for macV3.35.0???ò???á?éMac°?V1.3.9AudioNote for macV6.4Merlin for macV5.0.9?÷??°ì???í??Mac°?V1.7.3????°ì??Mac°?V2.6.3????Mac°?V4.3.2.2WPS Mac°?V2.2.1 Alpha°?WPS Word Mac°?V2.2.1 Alpha°?WPS PPT Mac°?V2.2.1 Alpha°?WPS Excel Mac°?V2.2.1 Alpha°?Office2011 for mac?????ò??°????è???òmac°?V7.3.2.5491WPS Office 2019 Mac°?V2.2.1Pages Mac°?V7.3

???????à??????Calibre for macV3.35.0CotEditor for macV3.6.7Onenote Mac°?V16.19Excel for macV16.19????°?powerpoint for macV16.19????°?Word for macV16.19????°?WPS Mac°?V2.2.1 Alpha°?PDFpenPro for macV10.2.1NeoOffice for macV2017.14Apache OpenOffice Mac°?V4.1.6Numbers excelV5.3Pages Mac°?V7.3LibreOffice Mac°?V6.1.3.2Ulysses Mac°?V14.4textmate mac°?V2.0.rc.13???è???òmac°?V7.3.2.5491Deckset Mac°?V2.0.8Notebooks Mac°?V1.4.3Remote Mouse Mac°?V2.903Manico Mac°?V2.4.7ClearviewV2.0.6BookReader Mac°?V5.13PCalc?????÷Mac°?V4.5.7Magic Number Mac°?V2.8.9chocolat mac°?V3.4??·?°?Onesafe Mac°?V2.2.4Conceptdraw office for macV4.10

Pages Mac°?

??????????5 ·?

??????????

???????à????°ì???í???ü????2018/11/9?ó????273.7M°?±???V7.3???????ò?????????¨??Mac 10.13+?§???? ????

?í???é???à???????à???????????????í??????

???ú??????°ì???í?? ??×÷ ???? °ì??

????Pages for mac??????°ì???í???××°iWork??????????,???????ò???×??????×????í????????°????????ò???ü??°??ú?????±??×÷???ê??????????????????±??í×÷?????????è??????

?í??????

?????¨?? Mac °? Pages ??×????í?÷?????è??????·????????????????¨???????????????????? Apple ?è??????°??????????????¨??????±¨??????×??é?????ú????±¨?????????ò????????°×??????×????????è???????????á???í?????????°??????±í????×????????ú×????????ú×???????±ê×??ì?é×÷?·??

?????¨?????? iCloud???????á?????ù?????è±???±????ü?????è?ú?????±??×÷???????????????????? Mac??iPad??iPhone ?ò iPod touch ?????????? PC ?????±?????¤×÷??

Pages Mac°?

?????????????±??×÷

????• ?è?ú?????±??×÷?????????????????????±???????í????

????• ?? Mac??iPad??iPhone ?? iPod touch ???±?????? Pages ???????¨????×÷??????PC ???§????????????×÷

????• ?????ò?????¨???????í????

????• ???????á?????é???±?°????????????

????• ?é??????????±ê???ú×??????ù×???±à??

????• ???????????? iCloud ?ò Box ????????

?????ì??????

????• ???? 70 ?? Apple ?è??????°??????????????±???¨??????±¨??????×??é?????ú???¨??????±¨??????

????• ?ì??·?????×?????????±í??????±í?????í????

????• ??????±à?? Microsoft Word ??????????±?????

pages for mac

???????¨????????

????• ???????????ù????×????????í?è??????

????• ??????×????? 500 ?à????±à??????×?????????

????• ?????????????÷????????????????????

????• ?í???????????????????????é????????????

????• ???¨???? iBooks ?????í?????????????? EPUB ???é

pages for mac

???????????¤??

????• ???????ó?????????í?¤????°ü?¨???± Alpha ??????

????• ?í???ú×??????????????°

????• ?????????ú×???±à???????±?í??±ê??

????• ?í???é?????á??????????????·????????í????·?

????• ?¤×÷?±?????é??????

????• ?ò?????????????????????è??????

????• ???¨??°????????????????????????????è??±???????

????• ?í??????????±??ò??????±??á???????????????í????

????• ???¨??×?????×????é??×???????

????• ???? LaTeX ?ò MathML ????·¨?í???ò?à?????§·???

????• ??·ì???? MathType* ?? EndNote*????????·???????????

Pages Mac°?

????iCloud

????• ???? iCloud???????á×????????? Mac??iPad??iPhone??iPod touch ?? iCloud.com ??

????• ?¨?? Mac ?ò PC ?????÷???? www.icloud.com ?????? iCloud °? Pages ????·?????±à??????

????• Pages ?????á???????ó×???????????

pages for mac

???????í×÷?·

????• ??????????????????·????????ü????????

????• ?¨?????????????ò????????????????·????ì?????á???????í×÷?·

????• ?? EPUB??Microsoft Word ?? PDF ????????????

????• ?????????ò???????????ò????°ü?¨????·??§???????ò?????????????ò???è??

????* MathType ?? EndNote ?è???????ò??EndNote ?????è?????????? Pages ?????§??????????????????

??????·??????????è???????????????è?§??????·?????×????à????????

????Pages ???????§?????????????????ò???? (CJK) ??±??????????????ú????±???

?ü??????

????• ?????é?±??·????? Apple Books ???á???????????ò??

????• ?????????¨???á????

?à??°?±?????

iPhone°?

Pages Mac°??à????°ì???í??
?ó????273.7M
°?±???V7.3

?é???ê?é????????
Mac°?

Pages Mac°??à????°ì???í??
?ó????273.7M
°?±???V7.3

?é???ê?é????????

?à??????

    ????????

Mac?????í??Mac??×÷?í??

????87??Mac?????í??????ר??

??×?????°ì?????????????????????ù?è???ó??×??????????ú?????????????¨???÷???÷?ù?????è±????????????????ú?????????¨?????ú??????????????°ì??????????±??????????à???à?????????§????????±??¨???ú????????????????

????ר???é???ü?à>>

Office 2016 for mac ????°?V16.19????°?1.66G / ?à?ú????[????] / 5.0????

Numbers excelV5.3197.3M / ?à?ú????[????] / 7.7????

?¨??OA???éMac°?2013????°?631KB / ?ò?? / 5.2????

Teambition for macV0.4.029.6M / ?ò?? / 8.0????

????IP?ó??°?for MacV2.17.9M / ?ò?? / 10.0????

Daylite for macV6.5.5133.6M / ?ò?? / 10.0????

????62??Mac??×÷?í??????ר??

??????????×÷?í????°??ú????×??????????????????????é???????????????????ü??????????×???????±?????????????±?????????????????????????????????????±ê???ò??°?±???·?????????±???±?????

????ר???é???ü?à>>

???ó±???for macV8.3.134M / ?ò?? / 6.4????

????±???for MacV2.6.781.1M / ?ò?? / 10.0????

Day One Mac°?V2.5.638.2M / ?ò?? / 6.5????

????????Mac°?V1.6.15.8M / ?ò?? / 10.0????

???í????±? Mac°?V10.87M / ?ò?? / 10.0????

?ó??Mac°?V2.23.9M / ?à?ú????[????] / 10.0????

???à????Calibre for macV3.35.0Onenote Mac°?V16.19NeoOffice for macV2017.14Apache OpenOffice Mac°?V4.1.6Numbers excelV5.3Pages Mac°?V7.3LibreOffice Mac°?V6.1.3.2

?í??????
?? 16 ?? 1 PC6???? ·?±í??: 2018/10/1 13:59:50
Pages 下载之后怎么安装在没网的Mac上

?§??( 2 ) ????(????)

?? 15 ?? ???úPC6.COM PC6???? ·?±í??: 2016/7/2 11:27:45
谢谢

?§??( 10 ) ????(????)

?? 14 ?? ?ì?ò?ì?ò?°???ó?§ PC6???? ·?±í??: 2016/5/18 11:20:46
收下我的膝盖

?§??( 8 ) ????(????)

?? 13 ?? ???÷?à???ú?¨ PC6???? ·?±í??: 2015/7/12 22:58:21
感谢,特别感谢

?§??( 8 ) ????(????)

?? 12 ?? ??±?PC6.COM PC6???? ·?±í??: 2015/11/18 10:46:59
支持支持

?§??( 6 ) ????(????)

?? 11 ?? ?????????ú?¨ PC6???? ·?±í??: 2015/8/21 11:14:07
thanks

?§??( 8 ) ????(????)

?? 10 ?? CZ88.NET? PC6???? ·?±í??: 2015/9/5 11:32:07
大神,请收下我的膝盖,感谢

?§??( 7 ) ????(????)

?? 9 ?? ?????????¨ PC6???? ·?±í??: 2015/5/7 18:32:56
可是要如何更新呢?

?§??( 6 ) ????(????)

?? 8 ?? ?????????¨ PC6???? ·?±í??: 2015/4/25 17:18:54
在哪里下载啊?

?§??( 7 ) ????(????)

?? 7 ?? ???÷???à????ADSL PC6???? ·?±í??: 2015/3/23 7:44:21
太感谢了

?§??( 6 ) ????(????)

?é???ù??16??????>>

·?±í????

X???????·

Pages Mac°? V7.3(Mac App Store)

±???????????

Pages Mac°? V5.6.1(??·?°?)

±???????????